Årsavstämning 2023 - Från bra till bättre kvalité i välfärden (fokus på socialnämnden)

Vi vet att det kommunala åtagandets utformning är en förutsättning för styrkan i välfärden. Välfärden (skola, vård- och omsorg) utgör vårt grunduppdrag. Utbildning för människor präglas av teoretisk och praktisk kunskapsinhämtning. Individuella välfärdsinsatser ska vara behovsprövade med syftet att säkerställa rätt stöd utefter de behov individen har. Vår politik präglas av valfrihet före tvång och kvalité före kvantitet.

Beslut fattade under 2023:

 • Uppdrag att stärka de preventiva insatserna bland barn och unga.
 • Uppdrag att utveckla stödet till anhöriga och närstående.
 • Uppdrag att utveckla kommunikationen till allmänheten om nämndens och förvaltningens uppdrag och arbete.
 • Beslut om att under 2023 öppna upp ytterligare 15 platser inom vård och omsorgsboende.
 • Uppdrag att anpassa fördelningen av platser för demensvård och somatisk vård.
 • Uppdrag att vidareutveckla samarbetet med civilsamhället.
 • Beslut om beviljande av hemtjänstutförare enligt lagen om valfrihet (LOV).
 • Beslut om att inrätta funktionen Peer Support för att förbygga mental ohälsa.
 • Förnyat avtal med kvinnojouren Maria och tjejjouren Mila gällande våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Avtal med polisen om samverkan mot missbruk.
 • Beslut om utökade medel till digitalisering och välfärdsteknik

416091196_799114475591715_6408361907648433151_n

Följ oss

instagram