Årsavstämning 2023 - Från bra till bättre kvalité i välfärden

Vi vet att det kommunala åtagandets utformning är en förutsättning för styrkan i välfärden. Välfärden (skola, vård- och omsorg) utgör vårt grunduppdrag. Utbildning för människor präglas av teoretisk och praktisk kunskapsinhämtning. Individuella välfärdsinsatser ska vara behovsprövade med syftet att säkerställa rätt stöd utefter de behov individen har. Vår politik präglas av valfrihet före tvång och kvalité före kvantitet.

Beslut fattade under 2023:

 • Arbeta för att öka mängden rörelse i skolan ihop med föreningslivet.
 • Beslut om kompetenshöjande åtgärder för att öka andelen behöriga lärare i skolan.
 • Ta fram förbättrade rutiner för att minska elevernas frånvaro.
 • Ökat möjligheten till fast anställning av barnskötare.
 • Jobbat intensivt med att öka andelen som når grundskolans mål
 • Uppdrag kring att service, kvalité samt möjlighet att kompetensförsörja ska vara ledande i hur vård- och omsorgsverksamheten struktureras på ett effektivt sätt.
 • Utvecklingsmål för ökade möjligheter till utveckling och delaktighet för alla medarbetare utifrån verksamhetens behov.
 • Antagande av detaljplan Töråsskolan i Anderstorp.
 • Beslut om reinvestering av Klockaregårdsskolan i Broaryd.
 • Beslut om investering förskola 8 avdelningar Gulsippan, Sörgården Gislaved.
 • Beslut om extern inhyrning av verksamhetslokaler och garage på Centrum 4, Gislaved.
 • Beslut om att Lugnet ska utvecklas till förskola, bostäder och möteslokal med visst servicestöd
 • Avsiktsförklaring om Räddningsstation med Gislavedshus i Hestra.

Årsavstämning 2023 - Från bra till bättre kvalité i välfärden

Följ oss

instagram