Årsavstämning 2023 - Från ineffektivitet till ekonomisk hållbarhet

Vi vet att god ekonomisk hushållning är en förutsättning för det kommunala åtagandet. Med det kommunala åtagandet menar vi välfärdens kärna (skola, vård- och omsorg). Vi ställer krav på ekonomisk effektivitet i verksamheterna och varje investering ska vara behovsprövad. Förändringar i skattenivån ska varsamt användas som intäktsförstärkning. Vår politik ska präglas av en ekonomi i balans och målet ska vara att säkerställa egen finansiering av investeringar.

Beslut fattade under 2023:

  • Beslut om bolagisering av fastigheter.
  • Förändrad planerings- och uppföljningsprocess.
  • Beslut om ekonomiska styrprinciper.
  • Beslut av grafisk profil.
  • Beslut av samlingslokaler och 10-taxesystemet.
  • En mer effektiv nämnd- och förvaltningsorganisation införd.
  • Beslut finansiellt mål 35 miljoner kronor och soliditet ej under 55%.
  • Kritiska kvalitetsfaktorer kring hög kostnadseffektivitet i verksamheterna och prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar som ger möjlighet att säkerställa att budgeterade medel kommer i arbete samt kunna vidta åtgärder vid negativ prognos.
  • Genomförande av verksamhetsutveckling som säkerställer effektivitet, kvalité och rätt använd kompetens.
  • Beslut att se över styrdokument för att säkerställa en effektiv styrning i enlighet med kommunens styrmodell. Syftet är att identifiera överflödiga strategidokument som tangerar grunduppdrag.

Årsavstämning 2023 - Från ineffektivitet till ekonomisk hållbarhet

Följ oss

instagram