Kallelse till kretsårsmöte för Moderaterna i Gislaveds kommun den 21 april 2024

Söndagen den 21 april 2024 kl 16.00, håller kommunkretsen
årsmöte i Kommunhuset, Gislaved. För att ha rösträtt måste du vara vald som ombud från din förening.* Alla medlemmar är dock hjärtligt välkomna att delta på årsmötet.

Årsmötet skall välja en ny styrelse och behandla förslag från styrelsen (propositioner) och förslag från medlemmarna (motioner). Motioner skall vara inkomna till styrelsen två veckor före årsmötet.

Handlingar finns tillgängliga att rekvirera från Patric Bergman en vecka innan årsmötet. Allt via mail till patric.bergman@pol.gislaved.se

Eftersom vi har tänkt bjuda på en enklare förtäring ber vi er som vill äta efter årsmötesförhandlingarna anmäla er med sms till Maria Gullberg Lorentssson på tel: 070-5290970 eller via mail till maria@delacroy.se OBS! gäller även valda ombud!

Varmt välkomna!

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING FÖR KRETSÅRSMÖTET:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av föredragningslistan
3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringspersoner - 2 st
6. Fastställande av röstlängd - görs vid behov
7. Godkännande av årsmötets utlysning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning och revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag från styrelsen (propositioner)
12. Inkomna övriga förslag (motioner)
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
14. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen (1 MUF de utser själva, samt föreningsordförande från övriga 4 föreningar)
15. Val av ordförande
16. Val av vice ordförande
17. Val av minst 3 styrelseledamöter (varav 1 moderatkvinnoansvarig och 1 senioransvarig)
18. Val av 2 revisorer och 1 ersättare
19. Val av valberedning (varav 1 sammankallande)
20. Övriga ärenden
21. Årsmötet avslutas

*Årsmötet är kretsens högsta beslutande organ och består av ombud från föreningarna. Ombuden fördelas utifrån stadgans bestämmelser om 1 ombud per påbörjat 10-tal antal medlemmar + föreningens ordförande.

Följ oss

instagram