Reportage: Vi är på rätt väg från utanförskap till gemenskap

Inför valet 2022 var ett av Moderaterna i Gislaveds kommun högst prioriterade politikområden den att gå från utanförskap till gemenskap, både genom att få fler människor i självförsörjning men också genom att få fler människor att vara delaktiga i vårt samhälle.

Inför valet hade vi ett fokusområde som vi kallade ”Från utanförskap till gemenskap” och såhär beskrev vi det fokusområdet inför valet:

"Moderaterna vet att en meningsfull sysselsättning för varje individ, utifrån individens egna förutsättningar, är avgörande för ett samhälle som håller ihop. Moderaterna bryr oss om och ställer krav på den enskilda individen. Arbetslinjen utgör kärnan i vårt politiska förhållningssätt. Integration och inkludering är en del av arbetslinjen. Moderaternas politik präglas av det egna ansvaret och målet ska vara egen försörjning och delaktighet i en större gemenskap."

För drygt 4 års sedan ändrade vi kommunens arbetsmodell kopplat till arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och försörjningsstöd i syfte att motverka ekonomiskt och socialt utanförskap. När första året av mandatperioden 2022–2026 nu passerat vill vi återkoppla med lite information kring hur arbetet har gått hittills.

Vi har delat upp denna uppföljning utifrån de delmål vi satte under fokusområdet och nedan kan du läsa om det arbetet som pågår/pågått.

Delmål 1: Att få fler människor i självförsörjning. Aktivitetskrav och samhällsorientering ska vara en naturlig del som motprestation vid försörjningsstöd

Från delårsbokslut i kommunfullmäktige för 2023 redovisas i uppföljning bl.a. följande mål: Fler människor i egen försörjning och med rätt kompetensförsörjning till näringslivet

Utdrag från delårsbokslutet:

Kommunstyrelsens avdelning för arbete och utbildning arbetar för att möjliggöra förutsättningar för ökad andel i egenförsörjning med fokus på att insatser som erbjuds är anpassade både utifrån arbetsmarknadens behov och deltagarnas möjligheter att uppfylla behovet. Avdelningen arbetar med en bred målgrupp som är i behov av individuella insatser. Det är viktigt att utgå från arbetsmarknadens behov och samtidigt beakta varje enskild individs förutsättningar.

Vid arbetet med målgrupperna så står individen i fokus. Kartläggningen är individuell och flertal gånger är det flera kompetenser inom avdelningen som stöttar samma individ. Här behövs en gemensam planering för varje enskild individ vad gäller deras väg mot egenförsörjning. För att ännu tydligare sätta individen i fokus satsas på att införa flexutbildning inom samtliga verksamheter inom Centrum för Livslångt Lärande (CLL) för att underlätta för kommuninvånare att t.ex. kunna studera och arbeta samtidigt. CLL fortsätter att ha dialog med näringslivet kring kompetensförsörjningen där Enter Gislaved AB (kommunens näringslivsbolag) är en viktig länk i dialogerna.

Framöver behöver vad som är Enters uppdrag och ansvarsområde och vad som är CLL:s ansvar gentemot näringslivet förtydligas. Det är viktigt framåt att CLL får in företagens långsiktiga kompetensförsörjningsplan för att kunna rusta upp med rätt leverans framåt. Samarbeten finns även mellan CLL och social- och utbildningsförvaltningarna för att kompetenshöja befintlig personal inom vissa områden. Under hösten planerar man även inleda samarbetsdialog med samhällsutvecklingsförvaltningen. En industriutbildning med inriktning mot svets är planerad att starta upp från och med augusti månad 2023, förutom denna finns ett känt behov från näringslivet framledes även kring automationsutbildning.

För att CLL även ska kunna leverera de mest optimala utbildningsformerna som är anpassade för att möta de behov som efterfrågas är det viktigt att både näringslivet och kommunkoncernen har inventerat kompetensförsörjningen i sina verksamheter och har en strategi kring hur man framledes vill kompetensförsörja sin personal.

Nedan finns statistik kopplat till detta målområde:

3
Röd linje är Gislaveds kommun. Andelen förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel av befolkningen (%). Referens: www.kolada.se

2 (1)

Röd linje är Gislaveds kommun. Arbetslösheten 18-64 år, andel av befolkningen (%). Referens: www.kolada.se

1 (1)
Röd linje är Gislaveds kommun. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). Referens: www.kolada.se

4

Antal vuxna biståndsmottagare i Gislaveds kommun. Nedre linjen är inrikes födda och övre linjen är utrikes födda. Referens: Socialstyrelsens statistikdatabas 2023-11-30.

Delmål 2: Att i dialog med kommunens invånare arbeta med demokrati och samhällsutveckling för en ökad delaktighet i en större gemenskap

Demokratiberedningen arbetar långsiktigt med demokrati- och samhällsutveckling i Gislaveds kommun. Uppgifter/uppdrag som beredningen genomför kommer från kommunfullmäktige. Demokratiberedningen har som uppdrag att skapa delaktighet och inkludering i kommunen. Inom ramen för demokratiberedningens arbete har följande insatser genomförts eller påbörjas:

 • Demokratiberedningen har under året som gått fokuserat mycket på barn/unga. Vi har genomfört nästan 300 samtal med ungdomar på gymnasiet under hösten 2023. Syftet med samtalen har varit dialog om hur Gislaveds kommun ska bli en bättre plats för ungdomar att bo och leva på. Under februari 2024 återkommer demokratiberedningen till gymnasiet för att med ett antal elever sammanställa en rapport utifrån de synpunkter och inspel som framkommit. Rapporten kommer sen skickas vidare till kommunfullmäktige.
 • Beredningen har även träffat mellanstadieelever på Ängslyckans skola och Gullviveskolan inför våra Lokalsamtal med Ås, Kållerstad, Tallberga, Sunnaryd samt Våthult, Bosebo, Båraryd och Lövås. Nytt för denna mandatperiod är att en medborgarbudget knutits till Lokalsamtalen, förslag från de boende har kunnat lämnas in och därefter har en röstning genomförts. Vinnande förslag som inrymts i de 125 000 kronor som finns avsatta för ändamålet kan sedan genomföras året efter Lokalsamtalet. 
 • Ett medborgarråd har inrättats under året, där alla över 16 år kan anmäla sig och delta i enkätundersökningar, möten mm. 
 • Ett antal dialoger med bl.a. SFI och boende inom området Trasten i Gislaved.

Från delårsbokslut kommunfullmäktige för 2023 redovisas i uppföljning bl.a. följande kritisk kvalitetsfaktor: Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag

Utdrag från delårsbokslutet:

Förtroende för tjänstemän och politiker är grunden för vårt demokratiska uppdrag. Det är viktigt att kommuninvånarna har en grundläggande kunskap kring kommunens verksamhet och ekonomi för att bygga förtroende för kommunens arbete, skapa trygghet hos invånarna och acceptans för fattade beslut. Det är viktigt att få invånarna att känna sig delaktiga och skapa medborgarinflytande.

Under 2023 har ett arbete påbörjats med att införa ett medborgarråd och lokalsamtalen utökas med en medborgarbudgetprocess samt tillhörande skoldialoger. Medborgarrådet är ett sätt för invånarna att påpeka viktiga utvecklingsområden inom kommunen. Rådet ska även komplettera andra dialogformer i kommunen. I valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitets rapport 2023:3 Väljarnas betyg på den lokala demokratin hamnar Gislaveds kommun på plats 57 av landets 290 kommuner när det gäller hur stor andel som är mycket eller ganska nöjda med hur demokratin fungerar i den kommun där de bor. Detta visar att det finns en bra grund i kommunens demokratiarbete även om SCB:s medborgarundersökning från år 2021 visar att det finns ett lägre förtroende för Gislaveds kommun jämfört med länet och riket avseende både det politiska beslutsfattandet och hur det kommunala arbetet bedrivs. En ny undersökning kommer att genomföras under hösten 2023. Bedömningen är att det som helhet fortfarande finns okunskap kring kommunens beslutsprocesser och de arbetsprocesser som kommunen arbetar utifrån. Det är därför även viktigt att förtroendevalda och tjänstepersoner möter fler målgrupper i andra sammanhang för att stärka förtroendet för kommunens demokratiska uppdrag. Här är arbetet med lokalsamtalen ett viktigt verktyg men det krävs också att arbetet stärks i andra processer.

Vikten av att lyssna in och föra dialog med våra medborgare är otroligt viktigt, för att få människor i olika åldrar och bostadsorter att öka sitt intresse, engagemang och få en förståelse för hur Gislaveds kommun fungerar.

Delmål 3: Att införa och tillhandahålla kompetensutbildningar efter näringslivets behov, exempelvis genom yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom ramen för Högskolan på hemmaplan (HPH), eller lärlingsutbildningar

Centrum för livslångt lärande (CLL) driver en ledningsgrupp tillsammans med näringslivet ledd av näringslivet kring YH-utbildningar där vi nuläget genomför: 

 • YH-utbildningen Underhållstekniker, där vi har fått ytterligare tre starter beviljade från Myndigheter yrkeshögskoleutbildningar (MYH).

 • YH-utbildningen Automation för industri- och underhållspersonal har startats och avslutas hösten 2023 men ska sökas på nytt vid Myndigheter yrkeshögskoleutbildningar (MYH).

Lärlingsutbildning i samarbete med EAB, Weland, Hestra inredningar och snart LGL:

 • Ny Lärlingsutbildning inom svets startades i Anderstorp under hösten 2023

Centrum för livslångt lärande (CLL) följer den statistik som finns från regionen och i GGVV gällande behov av kompetens nu och i framtiden. Automation är en tydlig bristkompetens och därför har vi under 2023 arbetat för att hitta lösningar tillsammans. Vi har startat en ny ledningsgrupp för automationsutbildningar och den gruppen ansvarar sen i höstats för kursen: Automation för industri- och underhållspersonal men har också i uppdrag att ta fram en gymnasieutbildning och en YH-utbildning för vuxna inom automation utifrån näringslivets behov.

Centrum för livslångt lärande (CLL) har ett aktivt samarbete med Teknikcollege och via lokala styrgruppen förs en dialog med näringslivet. Vidare medverkar vi på mässor och event där näringslivet bjuder in till diskussion kring utbildning. Vi planerar för en jobb- och utbildningsmässa dit näringslivet bjuds in. Vi marknadsför möjligheten att kompetensutveckla sina medarbetare hos oss, vilka utbildningar vi har idag och hur man som arbetsgivare kan påverka utbildningsutbudet där vi behöver verksamhetsutveckla vårt digitala arbete än mer. Vi kommer i samverkan Enters Gislaved AB fortsätta att strukturera arbetet kring näringslivets kompetensförsörjning i positiv riktning.

Delmål 4: Att svenska språket är en förutsättning för att du ska kunna jobba i den kommunala verksamheten. Att vi som arbetsgivare säkerställer begriplig svenska genom exempelvis kompetenshöjande insatser

Inom ramen för avdelningen för arbete & utbildnings verksamhet har följande insatser genomförts eller påbörjas:

 • Centrum för livslångt lärande (CLL) har under 2023 genomfört tre grupper med personal från omsorgsförvaltningen inom ramen för språkutvecklande insatser med (utifrån utvärderingarna och uppföljningarna) ett mycket lyckat resultat. Kommer även under våren 2024 köra ytterligare en omgång.

 • Arbete & utbildning genomför i samverkan med kommunens serviceenhet en insats med individer som står väldig långt från arbetsmarknaden och är i behov av ytterligare språkutveckling inom svenska får arbeta tillsammans med en handläggare.

 • Centrum för livslångt lärande (CLL) genomför i samverkan med vård- och omsorg inom ramen för äldreomsorgslyftet utbildning i svenska språket för de som berörs. Studierna kan slutföras på respektive arbetsplats inom inom ramen för CLL flexutbildningar.

 • En resurs från svenska för invandrare (SFI) kommer att under en eftermiddag i veckan vara hos familjecentralerna i Smålandsstenar och i Gislaved i syfte att förstärka språket för föräldralediga.

 • SFI har anställt en lärare som kommer att dels förstärka kvälls SFI och dels kunna jobba utanför klassrummet vid behov av språk och praktik/arbete i företagens lokaler.

Delmål 5: Att inom ramen för kulturuppdraget bredda deltagandet för olika målgrupper genom verksamheter och aktiviteter som inkluderar fler människor och åldersgrupper

Vi har beslutat om ett nytt mål i styrdokument i Samhällsutvecklingsnämnden:

"Ökad användning och delaktighet av Gislaveds kultur- och fritidsverksamhet” med beskrivningen att ”Erbjuda ett utbud av kultur- och fritidsverksamhet som inkluderar ett brett spann av besökare utifrån bakgrund, kön och ålder med särskilt fokus på unga vuxna.”

Utdrag från delårsbokslutet:

Vi ser ökat möjliggörande av deltagande genom att vissa aktiviteter erbjuder digital medverkan såväl som fysisk. Samarbete med andra verksamheter inom kommunen ökar antalet unga som deltar vid aktiviteter. Planering för Digilabb-aktiviteter för kvinnor med utländsk bakgrund pågår. En fortsatt utmaning är målgruppsanpassad kommunikation. Åtgärder behöver vidtas för att skapa ökad delaktighet för fler målgrupper och ökad bredd i aktivitetsutbudet. Större andel av de aktiviteter som leder till inkludering i samhället ska nå ökad andel av invånarna, med särskilt fokus på unga vuxna. Verksamheten behöver utformas genom dialog med deltagare.

 

Följ oss

instagram