Från bra till bättre kvalité i välfärden

MAJ: Bra till bättre kvalite i välfärden

Vi vet att det offentliga åtagandets utformning är en förutsättning för styrkan i välfärden. Välfärden (skola, vård- och omsorg) utgör vårt grunduppdrag. Utbildning för människor ska präglas av teoretisk och praktisk kunskapsinhämtning. Individuella välfärdsinsatser ska vara behovsprövade med syftet att säkerställa rätt stöd utefter de behov individen har. Vår politik ska präglas av valfrihet före tvång och kvalité före kvantitet.

Moderaterna i Gislaved kommun arbetar för:

  • Att alla elever skall nå kunskapsmålen i alla årskurser och att andelen behöriga elever till gymnasiet och senare eftergymnasial utbildning ökar.
     
  • Att omhänderta erfarenheter från Covid-19-pandemin till att införa en ny digital utbildningsstruktur för att på ett mer effektivt sätt kunna möta individers olika förutsättningar, så att ingen hamnar efter, och samtidigt öka exempelvis andelen undervisningstid med behöriga lärare.

  • Att i en unik satsning införa en timmes mer idrott i grundskolan i veckan genom att föreningslivet kan bedriva en bredd av kommunens föreningsverksamhet på skoltid i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv och kommun i andan Aktivitet Förebygger (AF) likt Ängelholms kommun.

  • Att anpassa vår omsorg av äldre för att möta efterfrågan på fler boendeformer för att öka självbestämmandet samtidigt som vi upprätthåller en hög kvalité på vård- och omsorgen genom tydligare kvalitetsmål och fler aktiviteter för alla.

MAJ 2024: Årsavstämning


Årsavstämning för detta politikområde:
2023 [LÄNK 1]
2023 [LÄNK 2] (fokus på socialnämnden)

MAJ 2024: Följ oss digitalt

Följ oss

instagram