Från dagens kommun till framtidens samhälle

MAJ 2024: Dagens kommun till framtidens samhälle

Vi vet att ett attraktivt samhälle är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Näringslivet spelar en avgörande roll i ett attraktivt samhälle och ett samhälle byggs starkt genom ekonomiskt och miljömässigt hållbara kommunikationer. Med kommunikationer menar vi bland annat kollektiv-trafik och höghastighetsuppkoppling (internet). Attraktiva boendemiljöer skapas genom långsiktig samhällsplanering. För att uppnå detta krävs bland annat mindre regelkrångel. Trygghet är avgörande för ett attraktivt samhälle och genomsyrar vår utformning av framtidens samhälle. Vår politik ska präglas av en långsiktighet där hela kommunen lever och utvecklas.

Moderaterna i Gislaved kommun arbetar för:

  • Att vår kommun ska ha Sveriges bästa invånar- och företagsklimat genom att exempelvis tillgodose god tillgång av höghastighetsuppkoppling (internet) och fortsätta utveckla digitala lösningar som underlättar invånares och företags kontakt med kommunen.

  • Att fortsätta stimulera entreprenörskap och utveckla samarbetet SKAL (Skola-Arbetsliv) mellan näringslivet och skola och uppmuntra unga att delta i Ung Företagsamhet genom UF-företag.

  • Utveckla turismen genom att färdigställa den pågående planen för turism- och destinationsutveckling. Fortsätt fokusera på ”året-runt-aktiviteter” för alla åldrar runt Isabergsområdet och sjöarna Bolmen och Fegen samtidigt som vi ser över möjligheterna till att utveckla vardaglig ”naturnära” turism runt våra tätorter.

  • Snabba på förverkligandet av visionen ”Gislaved 2040” och visionen ”Bro till Bro i Anderstorp” genom en mer aktiv organisation som jobbar med strategiska markfrågor, detaljplanering och markanvisningsavtal i ett internt nära och sammanhållet arbete.

  • Att färdigställa en ny modern simanläggning vid Gisleområdet i Gislaved för att främja en god folkhälsa, med barn och ungdomar som prioriterad målgrupp, och påbörja arbetet med byggnation av en ny sporthall med publikkapacitet i Anderstorp.

  • Att kommunen fortsätter arbetet med utveckla motorbanan i Anderstorp i syfte att utöka motorsportens verksamhet och stödja Motorsportsgymnasiets utveckling.

  • Att fortsätta utbyggnaden av fossilfri energi inom kommunens verksamheter i syfte att motverka höga energipriser och bidra till klimatomställningen. Detta kan ske genom exempelvis solpaneler på kommunala fastigheter och etablering av vätgastankstationer för fordon.

MAJ 2024: Årsavstämning


Årsavstämning för detta politikområde:
2023 [LÄNK]

MAJ 2024: Följ oss digitalt

Följ oss

instagram