Samråd: Tyck till om detaljplanen för industrimark vid Södra industriområdet i Smålandsstenar

Nu är detaljplanen för industrimark vid Södra industriområdet i Smålandsstenar ute för samråd. Samrådstiden för detaljplanen är 6 november 2023 till 4 december 2023. Planen tillåter markanvändning för både industri och verksamhet. Planen möjliggör även för att Oskarstippens återvinningscentral kan omlokaliseras till Södra industriområdet.

Samråd DP Södra industriområdet

Planområdet omfattar cirka 70 hektar. Planområdet avgränsas i norr av befintlig telemast och ett skogsområde. I öster avgränsas planområdet av befintligt industriområde men även av järnvägen.

Förutsättningar så som markens bärighet och höjdskillnad har legat till grund för detaljplanens utformning och omfattning, liksom befintliga och nya trafikförbindelser samt marknadens behov av industrimark.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du skickar in dina synpunkter i samrådet på länken [HÄR].

Följ oss

instagram